بررسی رفتار مصرف کننده و تاثیر عوامل اعتماد و تعهد و ارتباطات بر روی آن در بیمه ی دی شهر ایلام
بررسی رفتار مصرف کننده و تاثیر عوامل اعتماد و تعهد و ارتباطات بر روی آن در بیمه ی دی شهر ایلام
دوره 2، شماره 2، بهار 99، صفحه 11 - 21
نویسندگان : سیمین صفوی * و افشین سمندری و عسل عالیزاده و آرزو مسگری اسگویی و مهدی معمر کورائیم

چکیده :
امروزه شرکت های بیمه با شناختی که از اهمیت حفظ مشتریان کسب کرده اند ،در جستجوی راهکارهایی مناسب برای حفظ آن ها می باشند .اعتماد یک واژه ی شخصی است که به عنوان اعتقاد به قصد و نیت و خواسته طرف دیگر رابطه تعریف شده و بر اساس شهرت، شخصیت، سیستم ها و فرایندها بنا می شود. زمانی اعتماد افزایش یابد ،حالات انگیزشی مثبتری ایجاد شده،همدلی مشتری افزایش می یابد وبه طور عکس کاهش اعتماد ،اثرمخالف دارد.تعهد با استقرار هنجارهای ارتباطی که شامل انعطاف پذیری و اتحاد ،کارایی روابط متقابل را افزایش می دهد .هدف اصلی پژوهش شناخت تاثیر اعتماد وتعهد وارتباطات بر رفتار نصرف کننده می باشد که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -همبستگی می باشد جامعه ی آماری پژوهش مشتریان بیمه ی دی در شهر ایلام می باشد که اطلاعات به روش میدانی جمع آوری گردید تعداد نمونه ی ۳۸۴نفر وشیوه ی توزیع پرسشنامه بصورت تصادفی برای نتیجه ی یافته ها از نرم افزار spss ورگرسیون چندگانه بهره گرفتیم که نتایج حاصل نشان داد که اعتماد، تعهد و ارتباطات تاثیر مثبت و معنا داری بر رفتار مصرف کننده در شرکت های بیمه ی شهر ایلام دارد.

واژگان کلیدی :
رفتار مصرف کننده، اعتماد، تعهد، ارتباطات، بیمه ی دی شهر ایلام