بررسی نقش واسطه ای شخصیت برند در ارتباط بین تجربه برند و سازه های ارتباطی (مورد مطالعه: برند سامسونگ در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان)
بررسی نقش واسطه ای شخصیت برند در ارتباط بین تجربه برند و سازه های ارتباطی (مورد مطالعه: برند سامسونگ در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان)
دوره 2، شماره 5، زمستان 99، صفحه 28 - 9
نویسندگان : سمیرا رویان * و مینو افشانی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای شخصیت برند در ارتباط بین تجربه برند و سازه‌های ارتباطی(مورد مطالعه: برند سامسونگ دربین دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان) می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و ازنظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می‌باشد جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان موسسه حکیم نظامی قوچان به تعداد 150 نفر بودند که به روش سرشماری تعداد 150 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه استاندارد مطالعه جاپوترا و همکاران (2019) در بین آنها توزیع گردید . روایی محتوایی پرسشنامه مورد تائید استاد راهنما قرار گرفت و پايايي پرسشنامه به کمک روش ضريب آلفاي کرونباخ برای کل سؤالات مقدار 822/0 به دست آمد و مورد تائید قرار گرفت. در این تحقیق جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي (توزیع فراوانی، رسم نمودار و محاسبه شاخص های تمرکز میانگین و میانه) از نرم افزار SPSS نسخه 18و جهت تجزیه‌وتحلیل فرضيات تحقيق از روش مدل ساختاری به کمک پی ال اس (PLS) نسخه 3 استفاده‌ شده است. نتایج این پژوهش نشان داد بین تجربه برند و شخصیت مسئولیت پذیر و شخصیت فعال رابطه معناداری وجود دارد.بین شخصیت مسئولیت پذیر و فعال و رضایتمندی مشتریان،اعتماد مشتریان و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. بین تجربه برند و سازه‌های ارتباطی با نقش واسطه شخصیت برند رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
شخصیت فعال، شخصیت مسئولیت پذیر، اعتماد، وفاداری، رضایتمندی مشتریان