تداوم انتخاب حسابرس متخصص و حق الزحمه حسابرسی
تداوم انتخاب حسابرس متخصص و حق الزحمه حسابرسی
دوره 2، شماره 4، پاییز 99، صفحه 31 - 17
نویسندگان : آیت عموزاده * و حسین عزیزی نژاد

چکیده :
هدف از این مقاله بررسی تأثیر تداوم کوتاه مدت و بلندت مدت حسابرس متخصص در صنعت بر حق الزحمه حسابرسی است. به همین منظور داده هاي مربوط به 76 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران براي دوره ی زماني سال هاي 1392 تا 1398 مورد استفاده قرار گرفت. براي آزمون فرضيه ها از تکنيک رگرسيون چند متغيره به روش داده هاي تابلويي استفاده شد. نتایج بیانگر این است که تداوم کوتاه مدت حسابرس متخصص با حق الزحمه حسابرسی رابطه ی مثبت و معنی داری دارد. از طرفی، نتایج نشان می دهد که تداوم انتخاب بلندمدت حسابرس متخصص تاثیر منفی و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد. حسابرسان متخصص در بلند مدت توانایی شناسایی و برنامه ریزی مناسب برای مواجهه با مشکلات صاحبکار را داشته و زمان کمتری را نیز صرف آشنایی با رویه ها و دستورالعمل¬های صاحبکار می نمایند.

واژگان کلیدی :
حسابرس متخصص، تداوم کوتاه مدت و تداوم بلندمدت