تخصص صنعت حسابرس، مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع
تخصص صنعت حسابرس، مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع
دوره 1، شماره 1، زمستان 98، صفحه 52 - 70
نویسندگان : پری امیری و علی اصغر متقی *

چکیده :
تخصص صنعت حسابرس، استراتژي تمایز بین موسسات حسابرسی محسوب می شود که به موسسات حسابرسی امکان می-دهد تا خودشان را از رقباي خود در انجام تقاضاي مشتریان خود متمایز سازند و موسسات حسابرسی را قادر می¬سازد¬ تا در ویژگی¬هایی غیر از قیمت، با رقباي خود به رقابت پردازند. از اینرو این تحقیق در صدد است تخصص صنعت حسابرس، مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع را بررسی نماید. متغیر وابسته این تحقیق امتیاز گزارشگری مالی به موقع است و متغیر مستقل مدیریت سود با نقش تعدیل گری تحصص حسابرس صنعت می باشد.جامعه آماری این تحقیق شرکت بورس اوراق بهادار تهران که پس از در نظر گرفتن شرایطی تعداد 186 شرکت به عنوان کل نمونه تحقیق انتخاب شده اند. دوره تحقیق 10 سال(1385-1395) می باشد. برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون استفاده شده است. یافته های مهم این تحقیق این است که تخصص صنعت حسابرس بر رابطه ی بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع تاثیردارد.همچنین بین تخصص حسابرس و امتیاز گزارشگری مالی به موقع رابطه مثبت وجود دارد اما بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع رابطه وجود ندارد. همچنین بین تخصص حسابرس صنعت و مدیریت سود رابطه ای مشاهده نشد.

واژگان کلیدی :
مدیریت سود، تخصص حسابرس، امتیاز گزارشگری مالی به موقع