مروری بر مفاهیم مدیریت سبز
مروری بر مفاهیم مدیریت سبز
دوره 2، شماره 5، زمستان 99، صفحه 50 - 45
نویسندگان : کامران یگانگی * و پریسا صفری

چکیده :
یکی از نوسانات که امروزه مسائل زیست محیطی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، اتفاقات در حوزه زنجیره تامین سبز است. بهترین تجزیه و تحلیل برای مسائل محیط زیست، مدیریت کردن زنجیره تامین سبز است. محیط زیست و مدیریت زیست محیطی تغییرات اقتصادی و اجتماعی را صنعت امروزی بوجود آورده است، به عبارتی دیگر با توجه به رقابت روز افزون و مواردی چند از قبیل فعلی بودن تقاضا، جابه جایی زیاد مشتریان و بالا بودن هزینه جذب مشتریان جدید در صنایع گوناگون نوعی فرهنگ رعایت مسائل زیست محیطی از طریق ابزارهای زنجیره تامین سبز را ایجاد کرده است.اخیرا مسائل زیست محیطی به عنوان یکی از چالشهای پیش روی کشورهای توسعه یافته و صنعتی مورد توجه بوده و مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان رویکردی مهم در سازمان ها برای دستیابی به اهداف مالی و کسب سهم بیشتر در بازار از طریق کاهش اثرات و ریسک های زیست محیطی معرفی شده است.

واژگان کلیدی :
مدیریت سبز، زنجیره تامین سبز، توسعه پایدار، دولت سبز