مدیریت انرژی در اماکن ورزشی
مدیریت انرژی در اماکن ورزشی
دوره 2، شماره 3، تابستان 99، صفحه 87 - 99
نویسندگان : معصومه بهرامی * و سیده طاهره موسوی راد

چکیده :
هدف تحقیق حاضر بررسی مدیریت انرژی در اماکن ورزشی است. اماکن ورزشی به عنوان فضاهای اجتماعی که در ارتباط مستقیم با افرادند، به منظور عملکرد بهتر و حفظ افراد جذب شده نیازمند مدیریت انرژی هستند. فعالیت بدنی و ورزش مهم ترین عامل در کسب سلامت و تندرستی انسان می باشد، بنابراین بررسی و توجه به اماکن ورزشی و مدیریت انرژی حائز اهمیت است. مدیریت انرژی در حکم چتری است که کلیه ی فعالیت های مربوط به بهینه سازی و صرفه جویی انرژی را پوشش می دهد که موجب بهره برداری و عملکرد بهتر بازیکنان می شود و افراد را در جهت گرایش به فعالیت های ورزشی ترغیب و تشویق می کند. توجه به مدیریت انرژی از جمله موضوع های مهم و مورد توجه متخصصین ورزش و مسئولین است و سازمان برای استقرار مدیریت انرژی نیازمند بسترسازی و اقداماتی است که بتواند دستیابی به نقطه هدف(کاهش منظم و مستمر میزان مصرف انرژی) را فراهم نماید. در این مقاله به بررسی مدیریت انرژی و فواید و اهداف آن و همچنین به بررسی اماکن ورزشی و خصوصیات و شرایط آن پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :
مدیریت انرژی، اماکن ورزشی، ورزش