بررسی روش‌های افزایش انگیزه بدهکاران برای بازپرداخت بدهی (مطالعه موردی بانک رفاه استان آذربایجان‌شرقی)
بررسی روش‌های افزایش انگیزه بدهکاران برای بازپرداخت بدهی (مطالعه موردی بانک رفاه استان آذربایجان‌شرقی)
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 107 - 83
نویسندگان : هدایت حسین زاده و مهدی هوشمند * و جهان رنجبری

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی روش‌های افزایش انگیزه بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در بانک رفاه آذربایجان‌ شرقی می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی، و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل کارکنان به تعداد 415 نفر و مشتریان بانک رفاه استان آذربایجان‌شرقی می‌باشد. تعداد نمونه آماری براساس کوکران برای کارکنان200 و مشتریان 380 بدست آمده است. ابزار جمع‌آوري داده‌ها در این تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته است. برای بررسی روایی پرسشنامه‌ها از نظر اساتید و متخصصان دانشگاه استفاده شده است و برای بررسی پایایی آنها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که روایی و پایایی آن مناسب می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل سوال‌های پژوهش از آزمون t تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که شاخص‌های افزایش انگیزه بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در بانک رفاه استان آذربایجان‌شرقی، از دیدگاه کارکنان بانک رفاه، شامل شاخص بخشش جرائم، حسن رفتار، بالابودن حس شهروند مدنی و تقسیط بدهی آنان می‌باشد و شاخص‌های افزایش انگیزه بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در بانک رفاه استان آذربایجان‌شرقی، از دیدگاه مشتریان بانک رفاه، شامل شاخص های بخشش جرائم، حسن رفتار، بالابودن حس شهروند مدنی، تقسیط بدهی و رعایت قانون می‌باشد. همچنین بر اساس اولویت‌بندی شاخص بخشش جرایم (4/56) دارای اولویت اول، قسط بدهی (4/28) اولویت دوم، بالابودن شهروند مدنی (3/87)، حسن رفتار (3/86)، رعایت قانون (2/70) و افزایش اعتبار (1/73) در اولویت‌های بعدی می‌باشند.

واژگان کلیدی :
افزایش انگیزه بدهکاران، بازپرداخت بدهی، بخشش جرائم، حسن رفتار.