بررسی شیوع خشونت خانواده و عوامل شهرنشینی موثر بر آن در دوران کرونا
بررسی شیوع خشونت خانواده و عوامل شهرنشینی موثر بر آن در دوران کرونا
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 33 - 24
نویسندگان : هادی نامجو * و سیدعلی اصغر موسوی

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش، بررسی شیوع خشونت خانوادگی و عوامل شهری مؤثر بر آن با تأکید روی دوران کرونا می‌باشد که به‌صورت کیفی، انجام شد. علت استفاده از رویکرد کیفی در انجام این پژوهش، مشخص نبودن علت و عوامل زمینه‌ساز این نوع خشونت زناشویی و همچنین فقدان مدل مربوطه در فرهنگ ایرانی و اسلامی، می‌باشد. خشونت خانواده، دارای ابعاد اصلی فردی، زوجی، شهرنشینی، خانوادگی و فرا خانوادگی هست. عوامل زمینه‌ساز شهرنشینی، مواردی همچون مسائل فرهنگ شهرنشینی و روستایی، ساخت قدرت در خانواده و تجربیات نامناسب خانوادگی، عوامل اقتصادی، شغلی و سازمانی، اجتماعی و فرهنگی هستند. زن و مرد در مقابل این خشونت، از الگوهای ارتباطی ناکارآمد استفاده می‌کنند و حاصل این راهکارهای غلط، ایجاد احساس ناکامی، از بین رفتن عشق و صمیمیت، رابطه فرا زناشویی، انحرافات و اختلالات جنسی مردان می‌شود.

واژگان کلیدی :
خشونت خانواده، عوامل شهرنشینی، کرونا