بررسی تاثیر رایانش ابری بر عملکرد سازمانی شرکت های بازرگانی و تجاری
بررسی تاثیر رایانش ابری بر عملکرد سازمانی شرکت های بازرگانی و تجاری
دوره 2، شماره 4، پاییز 99، صفحه 105 - 87
نویسندگان : آرش کربلایی آقاسی و کامران سرهنگی و وحید حاجی لو *

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رایانش ابری بر عملکرد سازمانی شرکت های بازرگانی و تجاری انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت علی – معلولی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه این پژوهش شامل شرکت های تجاری و بازرگانی شهرستان ارومیه است. تعداد شرکت های تجاری و بازرگانی ارومیه 33 شرکت است و در مجموع دارای 435 نفر کارمند دارند.. ابزار گردآوری داده در این تحقیق مشتمل بر 2 نوع پرسشنامه بود. نتایج پژوهش حاکی از تایید تمام فرضیه ها داشت و مشخص شد که رایانش ابری بر عملکرد سازمانی شرکت های بازرگانی و تجاری تاثیر معنادار دارد.

واژگان کلیدی :
رایانش ابری، عملکرد سازمان، سازمان های دولتی