عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت جهاد نصر اصفهان )
عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت جهاد نصر اصفهان )
دوره 2، شماره 5، زمستان 99، صفحه 44 - 29
نویسندگان : علیرضا مهدیان * و مریم اسلام پناه

چکیده :
هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکتهای عمرانی می¬باشد. با تکیه بر مبانی نظری و ادبیات پژوهش چهار عامل آموزش، ظرفیت مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت مدیریت بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکتهای عمرانی تاثیر دارند. تحقيق حاضر براساس هدف ، کاربردي است و بر اساس ماهيت و نحوه گردآوري داده ها ، از نوع توصيفي- علی مي باشد. پژوهش تی هایا، 2014 مبنای طراحی پرسشنامه 27 سئوالی پژوهش قرار گرفت، جامعة آماري اين تحقيق، کارکنان شرکت جهاد نصر اصفهان است که تعداد آنها 120 نفر می باشد. با توجه به نامحدود بودن جامعه پژوهش از فرمول جامعه نامحدود کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده و تعداد 92 نفر برای نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. با کمک نرم افزار آماری PLS روایی وپایایی پرسشنامه و آزمون‌های مربوطه بر روی فرضیه‌های پژوهش انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش می توان اذعان نمود که چهار عامل آموزش، ظرفیت مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت مدیریت بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکتهای عمرانی تاثیرمثبت و معناداری دارند.

واژگان کلیدی :
آموزش، ظرفیت مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت مدیریت، موفقیت برنامه های استراتژیک