تأثیر سطح توانمندی مدیریت انتقال تکنولوژی در شرکت مگاموتور به روش پاندا و رامانسن
تأثیر سطح توانمندی مدیریت انتقال تکنولوژی در شرکت مگاموتور به روش پاندا و رامانسن
دوره 1، شماره 1، زمستان 98، صفحه 1 - 17
نویسندگان : ابوالقاسم قربانی * و سهیلا آزاده

چکیده :
تحلیل و شناسایی توانمندی های تکنولوژیک بر اساس اجزاء تکنولوژی است. ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه تکنولوژی در شرکت مگاموتور از اهداف این پژوهش است. دراین پژوهش ابتدا به بیان مفهوم تکنولوژی و ارزیابی آن و سپس به معرفی مدل های ارزیابی تکنولوژی می پردازیم. در ادامه پژوهش با استفاده از مدل پاندا و رامانسن که دارای 3 بعد اصلی و 9 بعد فرعی و 35 شاخص است، به تحلیل و تعیین تکنولوژی به لحاظ قابلیت ها و توانمندی ها برای اجرای اولویت های تکنولوژی پرداخته شد. با استفاده از پرسشنامه تهیه شده سطح قابلیت کلی شرکت را تعیین و بدین طریق وضعیت شرکت به لحاظ توانمندی ها و قابلیت ها مشخص می شود. در نهایت با شناسایی نقاط ضعف و شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود می توان با تقویت این نقاط و ارائه راهکار مناسب نسبت به تقویت نقاط ضعف و پر نمودن شکاف موجود اقدام نمود. نتایج این پژوهش می تواند جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی های استراتژیک در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار گیرد تا پیوسته شاهد تصمیماتی منطقی در جهت ارتقاء توانمندی تکنولوژی سازمان باشیم.

واژگان کلیدی :
تکنولوژی، ارزیابی تکنولوژی، مدل ارزیابی پاندا و رامانسن