بررسی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با عملکرد شرکت با رویکرد ارزیابی متوازن
بررسی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با عملکرد شرکت با رویکرد ارزیابی متوازن
دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 13 - 1
نویسندگان : المیرا ناطقی * و حسین کاظمی

چکیده :
هدف اصلی مطالعه بررسی ارتباط بین سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با عملکرد شرکت است. عملکرد شرکت از طریق ارزیابی متوازن محاسبه شد. روش تحقیق این مطالعه تحلیلی توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد، جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه گیری به روش حذفی صورت گرفته است، جهت تجزیه و تحلیل آماری از داده های 105 شرکت در طی 8 سال 1390 الی 1397 استفاده شده است. پیش آزمون های مورد استفاده در این تحقیق مانایی و نرمالیته می باشند و پس از تأیید با توجه به آماره f لیمر و آزمون هاسمن، رگرسیون مطالعه به روش داده های پانل و با اثرات ثابت تخمین زده شد، نتایج رگرسیون نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، سهام شناور آزاد، استقلال هیأت مدیره و نوع حسابرس با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین اندازه ی هیأت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معنی داری وجود ندارد و این فرضیه رد می شود. برازش تحقیق توسط نرم افزار ایویوز 8 صورت گرفته است.

واژگان کلیدی :
نظام راهبری شرکتی، عملکرد شرکت، ارزیابی عملکرد متوازن