تأثیر اخلاق کار اسلامی بر درگیری شغلی و تسهیم دانش با میانجی گری رضایتمندی شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت)
تأثیر اخلاق کار اسلامی بر درگیری شغلی و تسهیم دانش با میانجی گری رضایتمندی شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت)
دوره 2، شماره 4، پاییز 99، صفحه 16 - 1
نویسندگان : محمد نقی پور و رضا فدائی کیوانی *

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق کار اسلامی بر درگیری شغلی و تسهیم دانش با میانجی گری رضایتمندی شغلی بوده است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی بوده و از نظر روش پژوهش توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شعبات بانک ملی شهر رشت تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای به حجم 213 نفر از کارکنان انتخاب گردیدند و برای جمع آوری اطلاعات و داده های نیز از پرسشنامه استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که اخلاق کار اسلامی و رضایتمندی شغلی تاثیر معنادار و مستقیمی بر تسهیم دانش و درگیری شغلی کارکنان دارد. در ادامه، اخلاق کار اسلامی تاثیر معنادار و مستقیمی بر رضایتمندی شغلی کارکنان دارد؛ همچنین اخلاق کار اسلامی با تاثیرگذاری مستقیم بر رضایتمندی شغلی به صورت غیر مستقیم بر تسهیم دانش و درگیری شغلی کارکنان تاثیر گذار است.

واژگان کلیدی :
اخلاق کار اسلامی، رضایتمندی شغل، درگیری شغلی و تمایل به تسهیم دانش