اهمیت و کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های ساخت و ساز
اهمیت و کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های ساخت و ساز
دوره 2، شماره 3، تابستان 99، صفحه 25 - 34
نویسندگان : خلیل طباطبائی * و فرهاد طباطبائی

چکیده :
مهندسی ارزش يكی از ابزارهای مديريتی است که در دهه های اخيـر مـورد استفاده قرار گرفته است و عبارتـست از مجموعـه تكنيكهـای سيـستماتيك و کـاربردی که برای تشخيص کارکرد يك محصول/خدمت و توليد/ايجاد آن کـارکرد بـا حـداقل هزينـه بگونه ای که جنبه های آيفی سيـستم از قبيـل ايمنـی و قابليـت اطمينـان و نيـز عمـر مفيد سيستم حفظ شود، بكار مـی رود و شـرايط را بـرای ذهـن متخصـصين بـه منظـور ايجاد ايده های بكر و با ارزش و نيز خلاقيت در راستای اصلاح سيستم فراهم می آند. در اينجـا عـلاوه بـر معرفـی کلـی مهندسـی ارزش مراحـل آن و مقايـسه آن مراحـل بـا مراحل حل مساله به صورت خلاقانه شرح داده می شود. همچنين معرفـی تكنيكهـای خلاقيت و پيشنهاداتی در راستای افزايش خلاقيت در مهندسی ارزش شرح داده مـی شود. در پايان يك چارچوب کلی در فرايند مهندسی ارزش ارائه می شود. هسته اصلی مهندسی ارزش تحلیل کارکرد است در واقع تحلیل کارکرد و نحوه برخورد با مسایل و جه تمایز رویکرد مهندسی ارزش از دیگر رویکردهای مدیریتی است که برای کاهش هزینه به کار می رود مهندسی ارزش نقش حساسی در دست یابی به هدفهای دائمی و در حال ارتقا ایفا می کند و بستر لازم را به منظور هماهنگی و ارتباط ایجاد می نماید. به بیان دیگر باعث می شود بتوان بردو جنبه متغیرها و هزینه ها مدیریت نمود که این امر نیاز مسلم سوددهی پایدار است.

واژگان کلیدی :
مهندسی ارزش، خلاقيت، متدلوژی، يورش فكری