بررسي رابطه بین ویژگی های دموگرافیک (سن ، جنسیت ) و ذخایر وام های زیان ده در سال بعد در بانک های تجاری
بررسي رابطه بین ویژگی های دموگرافیک (سن ، جنسیت ) و ذخایر وام های زیان ده در سال بعد در بانک های تجاری
دوره 1، شماره 1، زمستان 98، صفحه 32 - 42
نویسندگان : زميفرا انصاری * و آزاده مرادقلی

چکیده :
این مطالعه به بررسی این میپر دارد که آیا بررسي رابطه بین ویژگی های دموگرافیک (سن ، جنسیت ) وذخایر وام های زیان ده در سال بعد در بانک های تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش نیز با توجه به برابر شیودن تعداد بانک ها نجاری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است با توجه به اینکه تعذ۱۹۳ شرکت تجاری شامل جامعه تجاری ما می باشد. قانونگذاران بانک برای بهبود روش های کنترل داخلی بانک ها در جهت به دست اوردن براوردهای عقیق از قرار گرفتن در معرشي وامهای زیانده تان بوده اند 640 (1991، 1994) گزارش می دهد که سایر وام زیان ده اغلب بر لباسی نرخ اور تاریخی حتی برای وام های بزرگه به چی ارزیابی اختلال وام های فردی تعیین می شود و ذخایر وام ژیاندم گزارش شده شامل مقدار قابل توجهی از وحاير مکملی است که به پر معرض وام زیانده قرار گرفتن مرتبط نیستند. برای این منظور ادامه های پژوهشی در بازه زمانی بعد از تعریب دستور العمل کنترل های داخلی و طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۷ مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهشی بیان کر ان است که بین ضعف کنترل داخلی اسامی ( cw بانک های تجاری ذخایر و مقررات وام زیان نه وايمله معنا داری وجود دارد. ما همچنین دریافتیم که بانکها IC با اقدامات اصلاحی موفق دیگر دارای مطرح بالاتری از ذخایر وام زیانده و با مقررات در سال آینده ت ند، در حالی که بانک هایی که اصولی در هر دو سال جاری و سال بعد را می دهند به داشتن مقدار غاليل تویه بالاتری گزارش ذخایر و مقررات وام زیان ده در سال آینده ادامه می دهند.

واژگان کلیدی :
ماشین کنترل داخلی، بانک های تجاری، وام زیان ده