بررسی رابطه اخلاق حرفه ای فرماندهان با عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: فرماندهان پلیس در استان لرستان)
بررسی رابطه اخلاق حرفه ای فرماندهان با عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: فرماندهان پلیس در استان لرستان)
دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 87 - 75
نویسندگان : عزت اله غلامی *

چکیده :
زمینه و هدف: اخلاق حرفه ای، تأثیر چشم گیری بر روی فعالیت ها و عملکرد فردی و گروهی و نتایج سازمان دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اخلاق حرفه ای (رفتار سازمانی، اخلاق فردی، عدالت سازمانی و مسئولیت پذیری) با عملکرد کارکنان نیروی انتظامی استان لرستان انجام شد. روش: این مطالعه از دید روش، از انواع پژوهش های توصیفی؛ از منظر هدف کاربردی؛ به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی؛ از نظر زمانی، مقطعی ـ عرضی و بطور مشخص، مبتنی بر مطالعات همبستگی است. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در مطالعات میدانی پرسشنامه بوده که براساس مدل تحقیق طراحی شده است و برای تعیین روایی ابزار از نظرات اصلاحی اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شده و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. 101 نفر (26 فرمانده و 75 پرسنل پلیس) از کارکنان پلیس از طریق نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند و پرسشنامه های اخلاق حرفه ای و عملکرد کارکنان را تکمیل نمودند. یافته ها: برای تحلیل داده ها از رگرسیون خطی ساده به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد که نشان داد رابطه بین اخلاق حرفه ای (رفتار سازمانی، اخلاق فردی، عدالت سازمانی و مسئولیت پذیری) و عملکرد کارکنان مثبت و معنادار است. از ضریب رگرسیون به منظور بررسی میزان پیش بینی کنندگی متغیرهای رفتار سازمانی، اخلاق فردی، عدالت سازمانی و مسئولیت پذیری استفاده گردید و نتایج نشان داد که این متغیرها می توانند پیش بینی کننده مناسبی برای عملکرد کارکنان محسوب گردند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج توصیه می شود که مدیران و فرماندهان انتظامی، ابعاد عمومی اخلاق حرفه ای و همچنین ابعاد اختصاصی آن را براساس مشاغل مختلف در حین کار مورد تأکید قرار داده و خود به عنوان الگوی سایرین، پیشگام رعایت عملی اصول اخلاقی باشند.

واژگان کلیدی :
اخلاق حرفه ای، رفتار سازمانی، اخلاق فردی، عدالت سازمانی، مسئولیت پذیری، عملکرد کارکنان