بررسی تاثیر استفاده از منبع یابی راهبردی و سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان با نقش تعدیل گری عوامل محیطی (مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی بندر عباس)
بررسی تاثیر استفاده از منبع یابی راهبردی و سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان با نقش تعدیل گری عوامل محیطی (مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی بندر عباس)
دوره 2، شماره 3، تابستان 99، صفحه 1 - 24
نویسندگان : احسان سلیمانی * و معصومه محترم زاده

چکیده :
در دهه هاي اخير پي برده شد كه مسير دستيابي به مزيت رقابتي از زنجيرة تـأمين مـي گـذرد و حفظ و توسعة مزيت رقابتي خود منجر به عملكرد مطلوبتر مي شود چرا که مزيت هاي مبتنـي بـر منابع(رویکرد منبع محور( RBV)و قابليت هاي دروني سازمانها (تئوری قابلیت پویا ) بهتر از فرصتهاي محيطي مي توانند موقعيت رقابتي سازمانها را تعيين و در بهبود عملکرد به مدیران کمک می کند. در این میان استفاده از استراتژی منبع یابی و خرید الکترونیک (تدارکات الکترونیک)، از رویکردها و ابزارهای جدید می باشند که برای واکنش در مقابل محیط های کسب ‌و کار پویا در نظر گرفته می‌شود. دراین پژوهش هدف اصلی تعیین وجود تاثیر منبع یابی راهبردی و استفاده ازسیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان با نقش تعدیلگری عوامل محیطی.تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری اطلاعات؛ توصیفی–پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری؛ مدیران ارشد شرکت های تولیدی، شهرک های صنعتی شهرستان بندر عباس شامل 258 شرکت می باشد و برای جمع آوری اطلاعات و داده های از پرسشنامه استفاده شد.یافته ها حاکی از آن است که1- منبع یابی راهبردی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد2- تدارکات الکترونیکی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد، 3-سیستم تدارکات الکترونیکی بر منبع یابی راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد،4-"درجه آشفتگی بازار"بعنوان عامل محیطی تاثیر منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بر عملکرد شرکت را تعدیل می کند.

واژگان کلیدی :
منبع یابی استراتژیک، خرید الکترونیکی، عملکرد سازمان، تدارکات الکترونیکی