بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در یکی از شرکت های توزیع برق در شهر تهران
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در یکی از شرکت های توزیع برق در شهر تهران
دوره 2، شماره 2، بهار 99، صفحه 68 - 77
نویسندگان : مریم سوری * و حسن گیوریان

چکیده :
در هر سازمان عملکرد از جمله سازوكارهايي است كه پيوسته بايد مورد توجه و نظر سازمان باشد، زيرا در عملکرد مزيت رقابتي حاصل مي شود. آنچه در سازمان اساس بهره وري و عملکرد است، افراد فرهيخته و دانش آفرين است كه درايت و توان تبديل فكر به كالا و محصول و خدمت را دارند، زيرا اساس بهره وري در سازمان، بهره وري از فكر و انديشه است. اهميت بهره وري با توجه به گسترش سطح رقابت، پيچيدگي فناوري، سرعت تبادل اطلاعات و تنوع سليقه ها بر كسي پوشيده نيست. امروزه بهبود عملکرد و كارايي جايگاه ارزشمندي نزد مديران دارد و همه در جستجوي كارايي بيشتر و اثربخشي فزون ترند و تلاش آنان نيز در همين راستا شكل مي گيرد تا ثبات سازمان را در دنياي پر رقابت تضمين كنند.در این تحقیق هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان در در شرکت برق منطقه ای فردوسی می باشد. بر این اساس تمونه گیری انجام شده و پرسشنامه میان این نمونه تویع شد تا نظرات جمع آوری گردد. سپس با توجه به نرمال بودن توزیع داده های جمع آوری شده، از آزمون های مناسب استفاده شد. در این خصوص نتیجه گیری شد که رابطه میان تمام فرضیه ها وجود دارد و همگی تأیید شدند. در نهایت جهت تقویت ارتباطات، پیشنهاداتی ارائه شد.

واژگان کلیدی :
مدیریت دانش، عملکرد سازمانی، شرکت برق منطقه ای فردوسی