ارزیابی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های منابع انسانی در شرکت بیمه البرز
ارزیابی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های منابع انسانی در شرکت بیمه البرز
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 135 - 108
نویسندگان : محمدمهدی برقی اسگویی و حبیب آقاجانی و اکبر قاسمی یالقوز آغاج و یاسر توبه *

چکیده :
سازمان ها برای اطمینان از دسترسی کارکنان به دانش کافی و مرتبط با وظایف کاری خود که بخشی از مدیریت منابع انسانی است نکات مهم مربوط به مدیریت دانش را مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌دهند، که موجب می شود تمام فرآیندهای موجود در یک سازمان که شامل یادگیری و همکاری می باشد به طور هماهنگ به اجرا در بیایند، توسعه‌ی تکنولوژی ها سبب فزونی اهمیت دانش و به کارگیری آن در سازمان شناخته شده است. هدف این تحقیق، ارزیابی تاثیر مدیریت دانش و مولفه های آن شامل خلق دانش، جذب دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش، سازماندهی دانش و ذخیره دانش بر سرمایه انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی – تحلیلی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان و مدیران اداره کل شرکت بیمه البرز تعداد 219 مورد است. تعداد نمونه مورد نظر از فرمول کوکران بدست آمده است که شامل 140 نفر می باشد و از روش نمونه گیری تصادفی کارکنان شرکت انتخاب شده است و پرسشنامه های مدیریت دانش و سرمایه انسانی بین کارکنان شرکت توزیع شده است. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری حاکی از آن است که مدیریت دانش بر سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مولفه های خلق دانش، جذب دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش، سازماندهی دانش و ذخیره دانش بر سرمایه انسانی در اداره کل شرکت بیمه البرزتاثیر مثبت و معناداری دارند.

واژگان کلیدی :
مدیریت دانش، سرمایه انسانی، عملکرد، مدلسازی معادلات ساختاری.