تاثیر گذاری جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید: حمایت نهادی، روابط تجاری و کشف فرصت
تاثیر گذاری جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید: حمایت نهادی، روابط تجاری و کشف فرصت
دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 99 - 88
نویسندگان : محمدرضا سرائیان * و عبدالحمید حاجی پور شوشتری

چکیده :
هدف : بررسی تاثیر گذاری جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید بوده است. روش تحقیق : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری ده شرکت بزرگ بورس ایران از لحاظ سرمایه اسمی که حجم نمونه 186 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته های تحقیق: بیانگر نقش مثبت و معنی دار متغیرهای حمایت نهادی ، روابط تجاری و کشف فرصت بر تاثیر گذاری رویکرد کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد، که تأثیر حمایت نهادی ، روابط تجاری و کشف فرصت نقش معنی دار و مثبت رویکردکارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید به واسطه نقش اقدامات کارآفرینی بوده است.

واژگان کلیدی :
رویکردکارآفرینی، عملکرد سرمایه گذاری جدید، اقدامات کارآفرینی، حمایت نهادی، روابط تجاری، کشف فرصت