تاثیر اجرای حسابداری الکترونیک بر افزایش سرمایه گذاری در شرکت
تاثیر اجرای حسابداری الکترونیک بر افزایش سرمایه گذاری در شرکت
دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 74 - 59
نویسندگان : صدیقه سلیمانپور *

چکیده :
امروزه حسابداری الکترونیکی توسعه جدیدی در زمینه حسابداری داشته است. سیستم حسابداری الکترونیکی برای ثبت و پردازش اطلاعات مالی یک سازمان کامپیوتری بر فناوری های کامپیوتر متکی است و یکی از ابزارهای مهم برای گسترش بازاریابی و خدمات جدید است که منجر به کاهش هزینه های شرکت ها در اقتصاد جدید شده است و تاثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری شرکت ها دارد. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است جامعه ای آماری شرکت کشتیرانی ایران و بانک انصار شهر تهران می باشد که هر کدام نمونه ای از شرکتها و موسسات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. نتایج تحقیق نشان داد كه اجرای حسابداری الکترونیک بر افزایش سرمایه گذاری در شرکت تاثیرمثبت و معنا داری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
حسابداری الکترونیکی، شرکت ها، آنلاین، اینترنت، خدمات، سرمایه گذاران، مصرف کنندگان