بررسی الگوهای افشاي اختیاری (راهبري شركتی ،فرآيندهاي داخلی )در گروه های مختلف فعالیت در بورس تهران
بررسی الگوهای افشاي اختیاری (راهبري شركتی ،فرآيندهاي داخلی )در گروه های مختلف فعالیت در بورس تهران
دوره 1، شماره 1، زمستان 98، صفحه 83 - 90
نویسندگان : حکیمه سلجوقی * و محمدعلی مرادی

چکیده :
این پژوهش به بررسی مقایسه ای الگوهای افشاي اختیاری(راهبري شركتي ،فرآيندهاي داخلي) درگروه های مختلف فعالیت در بورس تهران در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. همچنین شیوه پژوهش به صورت توصيفي- همبستگی می باشد. و شیوه انجام پژوهش و روش تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از مدل های ضریب همبستگی پيرسون و رگرسیون چندگانه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1390-1394 كه به تعداد 98 شركت انتخاب شده، می باشد. دراین تحقیق جهت جمع آوری داده های تحقیق حاضر از لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران ونرم افزار های موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای مستند سازی نتایج ،تجزیه و تحلیل آماری وارایه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار eviews7 اقدام به تجزیه وتحلیل فرضیه نموده است. نتایج حاصل از فرضيه نشان مي دهد كه بین الگوهای افشاي اختیاری(راهبري شركتي ،فرآيندهاي داخلي ) درگروه های مختلف فعالیت در بورس تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
الگوهای افشاي، افشاي اختیاری، گروه های مختلف فعالیت