بررسی نرخ رشد اقتصادی در شرایط عدم اطمینان بازار با تاکید بر نقش کارآفرینی
بررسی نرخ رشد اقتصادی در شرایط عدم اطمینان بازار با تاکید بر نقش کارآفرینی
دوره 2، شماره 3، تابستان 99، صفحه 67 - 86
نویسندگان : محمدرضا زاهدی * و مسعود بصیرنژاد

چکیده :
در عصر حاضر، کارآفريني و کسب‌و‌کارهاي نوپا، موتور رشد اقتصادي محسوب مي‌شوند و بسياري از دولت‌ها اعم از توسعه يافته، در حال توسعه يا توسعه نيافته، افزايش ميزان کارآفريني را در سياست‌هاي کلان خود پيگيري مي‌کنند. اين در حالي است که در بسياري از موارد ارتباط دقيق ميان کارآفريني و رشد اقتصادي، به علت عدم وجود رابطه مستقيم، دقيقا درک نشده است. در این راستا اين مطالعه با هدف بررسي نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار انجام گرديده است. مسأله این است که آیا همبستگی مثبتی بین افزایش نرخ رشد اقتصادی و کار آفرینی وجود دارد؟ به بیان دیگر آیا کندی نرخ رشد اقتصادی کشور ها را می توان به توسعه نیافتگی کارآفرینی نسبت داد؟ در این چارچوب بررسی رابطه توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی اهمیت می یابد. بی تردید کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است که بدون آن هیچ کشوری نمیتواند به توسعه اقتصادی دست یابد. بنابراین آيا کارآفريني اساسا براي رشد اقتصادي امر مفيدي محسوب مي‌شود يا خير؟ این تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی- همبستگی است و از نظر طبقه بندی روش، از نوع پیمایشی (زمینه یابی) می باشد.

واژگان کلیدی :
کارآفرینی، نرخ رشد اقتصادی، عدم اطمینان بازار، کسب‌و‌کارهاي نوپا