بررسی استراتژی های کارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شرکت ها
بررسی استراتژی های کارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شرکت ها
دوره 2، شماره 4، پاییز 99، صفحه 61 - 46
نویسندگان : مهشید معین نیا * و مجید ملامحمدی

چکیده :
از مهمترین ویژگیهاي جهان امروز، تغییرات گسترده، افزایش پیچیدگیها و رقابتهاست و سازمانهاي امروزي در محیطی پیچیده و در عین حال پویا فعالیت می‌کنند. تحولات عظیم و مستمر از خصوصیات این محیط و فضاي کسب و کار است که لزوم توجه به هماهنگی با محیط را پررنگ می‌کند. از سوی دیگر، اقتصاد جهاني در شرف تحول و ايجاد تغيرات ژرف و اساسي است و بالطبع سازمانهای توليدي و خدماتي نیز از اين امر مستثني نيستند. شرايط محيطي و رقابتی به حدي پيچيده، پويا و نامطمئن است كه سازمانها ديگر نمي توانند تنها با تغيرات روبنايي مانند تغيير روشها، سيستمها، ساختار، فناوري و غيره حيات و بقاي بلندمدت خود را تضمين كنند. امروزه سازمان ها نه تنها، به پرورش رفتار کارآفرینانه جهت رقابت موفق در این محیط متغیر و پیچیده نیاز دارند، بلکه برای ادامه حیات و رشد، باید هرچه بیشتر خلاق و نوآور باشند. از اینرو برای اين كه سازمان ها در بازار، رقابتي تر عمل كنند بايد رويكردي كارآفرينانه داشته باشند. لازمه بهره مندی از مزایای کارآفرینی سازمانی، شناخت دقیق عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بروز رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان است. از اینرو، مقاله حاضر به بررسی استراتژی های کارآفرینی سازمانی و عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی پرداخته است.

واژگان کلیدی :
استراتژی های کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، رشد شرکت ها