فرایند پذیرش مقالات

 

توجه:

  • لازم به ذکر است تأییدیه نهایی چاپ مقالات بعد از پرداخت تعرفه چاپ از طرف کاربران صورت خواهد گرفت.
  • مقالاتی که پذیرش نهایی شوند و هزینه های آن پرداخت شود در نوبت چاپ قرار گرفته و گواهی صادر می شود. لذا در اینصورت به هیچ وجه امکان عودت مقاله و هزینه های پرداخت شده وجود ندارد.
  • مدت زمان داوری مقالات حداکثر 15 روز می باشد.