دوره 4، شماره 10، بهار 1401، صفحات 104 - 87
نویسندگان : هدایت حسین زاده * و مهدی جامی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف تعیین آثار وصول مطالبات معوق بر سوددهی بانک ملی انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث روش، توصیفی- هبستگی است و از نظر هدف، كاربردي می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل اسناد، مدارک و کارکنان بانک ملی استان آذربایجان‌شرقی در 144 شعبه استان که اطلاعات مربوطه طی5 سال و به صورت سالیانه از سال 1390-1395 جمع‌آوری شده است. برای تعیین حجم نمونه آماری کارکنان بانک ملی استان آذربایجان‌شرقی در این پژوهش از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شد که تعداد آنها 105 شعبه بدست آمده است. همچنین روش نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی می باشد. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از دو ابزار پرسشنامه و اسناد بانکی استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون ساده و رگرسیون چندگانه با نرم افزار Spss استفاده شده است. یافته ها نشان داد که متغیرهای پیش بین موثر بر سوددهی بانک ملی به ترتیب شامل: نرخ سود تسهیلات با مقدار تاثیر 572/0، نوع تسهیلات اعطایی با مقدار تاثیر 069/0، نوع طبقه بندی مشتریان با مقدار تاثیر 063/0 و مدت زمان ارائه تسهیلات با مقدار تاثیر 053/0 می باشد.

کلمات کلیدی :
وصول مطالبات معوق، سوددهی بانک ملی، نرخ سود تسهیلات، نوع تسهیلات اعطایی.