دوره 5، شماره 15، تابستان 1402، صفحات 63 - 76
نویسندگان : علی اصغر زینلی *

چکیده :
هدف: بررسی نقش توانمندیهای سازگاری و جذب در تاثیرگذاری شبکه های کارآفرین محور بر محدوده جغرافیایی بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل سطوح مدیران در شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز که حجم نمونه 138 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPS بر S و برای تجزیه ‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار شبکه های کارآفرین مدار بر توانمندی سازگاری و قابلیت جذب دارد. همچنین توانمندی سازگاری و جذب نقش میانجی مثبت در تاثیر گذاری شبکه های کارآفرین محور بر محدوده جغرافیایی ایفا می کنند. نتیجه گیری: نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق در راستای مباحث ادبیات نظری و تحقیقات گذشته بوده و نقش توانمندی سازگاری و جذب در تاثیرگذاری شبکه های کارآفرین محور بر محدوده جغرافیایی را ارزیابی می‌کنند.این تحقیق بینش جدیدی در رابطه با شبکه های کارآفرین محور در محدوده جغرافیایی ارائه می‌دهد.

کلمات کلیدی :
شبکه های کارآفرین مدار، محدوده جغرافیایی، توانمندی سازگاری، توانمندی جذب


مشاهده مقاله
266
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۱ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ مرداد ۱۴۰۲