دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 14 - 27
نویسندگان : حافظ پورنقی * و محمد رضا حقیقی

چکیده :
هدف: تاثیر تعامل، آگاهی بخشی ، ارتباط ادراکی و عادت بر قصد خرید مشتریان محصولات ارائه شده در تبلیغات رسانه های اجتماعی با نقش میانجی انگیز لذت جویانه و امید به عملکرد ، بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل مشتریان خرده فروشی آنلاین موتن رو در کرج که حجم نمونه 384 نفر انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: انتظار عملکرد، انگیزه لذت‌جویی، تعامل، اطلاع‌رسانی و ارتباط درک شده بر قصد خرید تاثیر مثبت و معنی داری دارد. سن، زمان حضور در اینستاگرام تعداد دوستان اینستاگرام ، شدت استفاده از اینستاگرام و نیاز به خودافزایش( خود ارتقائی) پیشنیاز اصلی تولید و اشتراک اشتراک گذاری محتوای مرتبط با برند تولید شده توسط کاربر هستند. نتیجه گیری: جنسیت، نژاد و نیاز به خود تأییدی ارتباط معنی‌داری با تولید و اشتراک گذاری محتوای مرتبط با برند تولید شده توسط کاربر نداشتند. این مطالعه در فصل پنجم تعدادی دستورالعمل تئوری و عملی در مورد اینکه چگونه بازاریابان خرده فروشی آنلاین موتن می توانند به طور مؤثر تبلیغات خود را بر روی پلتفرم های رسانه های اجتماعی برنامه ریزی و اجرا کنند ارائه می دهد.

کلمات کلیدی :
تعامل، آگاهی بخشی، ارتباط ادراکی، عادت، قصد خرید، تبلیغات رسانه های اجتماعی، انگیز لذت جویانه، امید به عملکرد


مشاهده مقاله
132
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۲