دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 41 - 51
نویسندگان : صدیقه دوستیان * و سعیده خجسته و طاهره اسلامی

چکیده :
پژوهش پیش رو با هدف بررسی رابطه مدیریت راهبردی و یکپارچه‌سازی منابع انسانی در شعب بانک‌های دولتی شهرستان قائنات انجام پذیرفته است. روش پژوهش از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی - همبستگی بوده و با هدف کاربردی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شعب بانک‌های دولتی شهرستان قائنات می‌باشند که تعداد آن‌ها برابر 326 نفر است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 176 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بود که برای اندازه‌گیری یکپارچگی منابع انسانی از پرسشنامه پینتو و همکاران (2015)، برای اندازه‌گیری مدیریت راهبردی از پرسشنامه چانگ و هانگ (2005) استفاده شد. با توجه به اينکه سؤالات پرسشنامه استاندارد بوده و معرف ویژگی‌هایی است که محقق قصد اندازه‌گیری آن‌ها را دارد، لذا ابزار سنجش از روایی لازم برخوردار است. پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده و با توجه به اینکه مقدار آزمون برای همه مؤلفه‌ها بالاتر از 0.7 بود، مورد تائید قرار گرفت. داده‌های گردآوری شده با روش‌های معادله یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار LISREL مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مدیریت راهبردی و یکپارچگی منابع انسانی ارتباط معناداری وجود دارد. در نهایت مشخص شد که مؤلفه‌های یکپارچگی منابع انسانی بر مدیریت راهبردی نقش دارند.

کلمات کلیدی :
بانک‌های دولتی، مدیریت راهبردی، یکپارچگی منابع انسانی.


مشاهده مقاله
131
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۴ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۲