دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 106 - 123
نویسندگان : اسماعیل ولی زاده و نادر کاشانی * و غلامرضا رضائی

چکیده :
حسابداری بیمه یکی از پیچیده ترین روش های حسابداری در همه بخش های اقتصادی است، دلیل آن هم این است که دو طرف ترازنامه برآوردی است، و عوامل بسیاری در شفافیت اطلاعات مالی نقش دارند که مهمترین و اثرگذارترین آنها مولفه های مالی می باشند. با توجه به اهمیت و ماهیت خاص حسابداری شرکت های بیمه در این تحقیق عوامل مالی بیمه ای را در شفافیت اطلاعات مدنظر داریم. هدف این پژوهش بررسی ارائه مدلی جهت برنامه ریزی و بهبود عملکرد مالی صنعت بیمه ارائه شده است، که در این راستا ابتدا یک مدل تصمیم پیوندی ساخته شد و انتگرال فازی برای پالایش دانش مالی ناهنجار استفاده شد و روابط تأثیر علت – اثر در میان ابعاد اصلی یا شرایط اصلی با استفاده از تکنیک دیمتل شناسایی شدند و وزن تأثیرگذار اولیه هر بعد اصلی یا شرط اصلی ارزیابی شد و اثرات هم وزن در میان مجموعه اصلی اندازه گیری شدند. سپس یک رویکرد پیوندی برای تشخیص عملکرد مالی شرکت های بیمه پیشنهاد شد. انتظار می رود این رویکرد از بیمه ها برای بهبود سیستماتیک عملکرد مالی شان پشیتبانی نماید.

کلمات کلیدی :
شرکت های بیمه، انتگرال فازی، عملکرد مالی، دانش مالی


مشاهده مقاله
324
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱