دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 47 - 60
نویسندگان : ابوالفضل محبّی نصرآبادی *

چکیده :
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت های فرش کاشان انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش جمع آوری داده ها توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران شرکت های فرش ماشینی کاشان در سال 1398 به تعداد 883 نفر بوده است، با توجّه به فرمول کوکران، تعداد نمونه مورد نیاز، 268 نفر که با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه یانگ و همکاران (2019) بوده و شامل 34 پرسش بوده است. روایی محتوایی پرسشنامه به تایید جمعی از صاحب نظران رسید. هم چنین جهت بررسی روایی سازه از سه شاخص پایایی مرکب، متوسط واریانس استخراج شده و بارعاملی استفاده گردید و جهت سنجش پایایی و قابل اعتماد از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار Spss، که بیش تر از 0.7 محاسبه گردید، استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش با نرم افزار Smart PLS نشان می دهد که سرمایه ی انسانی سبز، سرمایه ساختاری سبز و سرمایه رابطه ای سبز ارتباط مثبتی با مدیریت منابع انسانی سبز دارد.

کلمات کلیدی :
سرمایه فکری سبز، سرمایه انسانی سبز، سرمایه ساختاری سبز، سرمایه رابطه ای سبز و مدیریت منابع انسانی سبز


مشاهده مقاله
173
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۵ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲