دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 1 - 12
نویسندگان : الهام اسفندی و مریم اخوان خرازیان *

چکیده :
هدف: بررسی تاثیر ابعاد مزایای درک شده در شکل گیری نگرش و تمایل به خرید آنلاین در بین کارکنان گروه نعمت البرز ایرانیان. روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف کاربردی نوع توصیفی و پیمایشی که جامعه آماری کارکنان گروه نعمت البرز ایرانیان با تجربه خرید آنلاین از فروشگاهای اینترنتی ایرانی با حجم نمونه انتخابی 129 نفر که به منظور آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده شده و داده ها با استفاده از آمارتوصیفی از طریق SPSS24 و آمار استنباطی آزمون معادلات ساختاری از طریق Smart PLS2 تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها: فرضیه اصلی ادعایی مبنی بر تاثیر عوامل قیمت، محصول، راحتی در مزایای درک شده در شکل¬ گیری نگرش و تمایل به خرید آنلاین مورد تائید واقع شد. نتایج: نتایج نشان می‌دهد که عوامل قیمت، محصول، راحتی و مزایای درک شده بر شکل گیری نگرش به خرید آنلاین تاثیر قابل توجهی دارد.

کلمات کلیدی :
راحتی، قیمت،محصول، نگرش به خرید آنلاین، تمایل به خرید آنلاین


مشاهده مقاله
289
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۸ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱