دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 87 - 99
نویسندگان : قدیر جبارزاده * و منوچهر نیکنام

چکیده :
هدف: بررسی تاثیرگذاری زمینه های زیست محیطی ، سازمانی و فناوری بر قصد رفتاری جهت پذیرش تجارت بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسان شرکتهای دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز که حجم نمونه 146 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: رویکرد استراتژیک تجاری، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر همسان سازی استراتژیک تاثیر، قوی می گذارد. سه گانه همسان سازی استراتژیک نقش میانجی در تاثیر گذاری رویکرد استراتژیک کسب و کار، فناوری و بازاریابی بر عملکرد شرکت ایفا می کند. نتیجه گیری: این تحقیق به ادبیات همسویی استراتژیک و درک مدیران از نحوه همسوسازی استراتژی‌های تجاری، فناوری اطلاعات و بازاریابی برای بهبود عملکرد شرکت کمک می‌کند.

کلمات کلیدی :
رویکرد استراتژیک تجاری، رویکرد فناوری اطلاعات ، رویکرد بازاریابی ، همسان سازی استراتژیک


مشاهده مقاله
137
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۶ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱