دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 28 - 40
نویسندگان : شهریار فاتحی *

چکیده :
هدف : بررسی تاثیر سرمایه کارآفرینی شرکتی برکمک به اشتراک گذاری دانش ،مجموعه اشتراک دانش ، ظرفیت جذب و نوآوری بوده است. روش تحقیق : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهشی شامل سطوح مدیریت و کارشناسان شرکت های دارویی در شهرک صنعتی بهارستان کرج که حجم نمونه 126 نفر انتخاب و روش نمونه گیری در دسترس غیر تصادفی بوده و همچنین ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد که از مقاله بیس استخراج و روایی و پایایی آن تائید شده بوده است. به‌ منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS3 Smart استفاده‌ شده است. یافته های تحقیق: حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار متغیر مجموعه تسهیم دانش بر ظرفیت جذب دارد. مجموعه اشتراک‌گذاری دانش تاثیر جزئی بین سرمایه کارآفرینی شرکتی و ظرفیت جذب دارد. نتیجه گیری: سرمایه کارآفرینی، مجموعه به اشتراک گذاری دانش، و ظرفیت جذب به نوآوری کمک می کند؛ و مجموعه اشتراک دانش بر اهدای اشتراک دانش تأثیر می گذارد.

کلمات کلیدی :
سرمایه کارآفرینی شرکتی، کمک به اشتراک گذاری دانش، مجموعه اشتراک دانش، جذب، نوآوری


مشاهده مقاله
133
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۲