دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 76 - 86
نویسندگان : معصومه خطیبی * و فرخ قوچانی

چکیده :
هدف: تعیین تاثیر نقش درامد بر تاثیرگذاری حضوراجتماعی و حمایت اجتماعی بر اعتماد به تجارت الکترونیکی بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کاربران تجارت اجتماعی اینستاگرام با تجربه خرید آنلاین در شرکت نو آوران فن آوازه دیجی کالابه تعداد 375 که حجم نمونه 195 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده ‌شده است. یافته ها: یافته‌های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار حضور اجتماعی در وب، حضور اجتماعی با تعامل ، حضور اجتماعی دیگران، حمایت اطلاعاتی و حمایت عاطفی بر اعتماد به تجارت الکترونیکی دارد. درامد نقش تعدیلی مثبت و معنی داری، در تاثیر گذاری حضور اجتماعی در وب، حضور اجتماعی با تعامل، حضور اجتماعی دیگران ،حمایت اطلاعاتی و حمایت عاطفی بر اعتماد به تجارت الکترونیکی ایفا می کند. نتیجه گیری: بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که ابعاد نظریه حضوراجتماعی و حمایت اجتماعی بر اعتماد به تجارت الکترونیکی با نقش تعدیلی درامد تأثیر مثبت و معنی داری ایفا می کند.

کلمات کلیدی :
حمایت اجتماعی، حضوراجتماعی، اعتماد به تجارت الکترونیکی و درامد


مشاهده مقاله
50
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۳۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱