دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 90 - 104
نویسندگان : مرجان دوستار بخشایش * و عبدالحمید شوشتری حاجی آبادی

چکیده :
هدف: تاثیر ویژگی های وب سایت در بانکداری اینترنتی بر تعامل مشتری با بانک بر اساس تئوری محرک-پاسخ در بین مشتریان بانک سپه شعب کرج بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهشی شامل مشتریان بانک سپه شعب کرج به تعداد نامعین که حجم نمونه 384 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌ شده است. یافته ها: نشان‌ می‌دهد، که تعامل وب سایت،زیبا شناسی وب سایت، راحتی در استفاده و سفارش سازی بر تعامل مشتری تاثیر مثبت و معنی داری دارد .بعلاوه، تعامل مشتری بر اعتماد و حفظ مشتری بطور جدی تأثیر مثبت دارد. نتیجه گیری: ویژگی های وب سایت در بانکداری اینترنتی بر تعامل مشتری با بانک بر اساس تئوری محرک-پاسخ تاثیر جدی و مثبت دارد.. اتصال برند مشتری و بانک بر هواداری برند مشتری و تعامل مشتري بر اتصال برند مشتری و بانک تاثیر قابل توجه ای دارد.

کلمات کلیدی :
ویژگی های وب سایت، تعامل مشتری، تئوری محرک-پاسخ


مشاهده مقاله
126
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۵ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۲