دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحات 85 - 72
نویسندگان : حمیدرضا حبیبی و علی کنعانی کاشانی *

چکیده :
زمینه : توسعه گردشگري شهری به عنوان يكي از راهبردهاي نوين توسعه شهری مورد تاكید قرار گرفته است كه از طريق فعاليت هاي كارآفرينانه مي توان از فرصت هاي گردشگري شهری استفاده مناسب كرده و از طريق نوآوريها و خلاقيتهاي كارآفرينانه موجب رونق هرچه بيشتر اين فعاليت اقتصادي جديد در شهر ها شد. هدف: در اين پژوهش، تلاش شد که پيرامون تاثیر تاثیر کارآفرینی راهبردی و نقش آن بر توسعه کارآفرینی اکوتوریسم، شناخت کسب شود و براساس چارچوب و مدل مفهومي مورد نظر مورد تحليل قرار گرفته است. اين پژوهش داراي یک فرضيه اصلي و پنج فرضیه فرعی است. روش شناسی: جامعه آماري پژوهش شامل کليه گردشگران استان تهران که بدلیل مشخص نبودن تعداد آنان بر اساس فرمول کوکران بالغ بر 385 نفر انتخاب گرديده اند. همچنين در اين پژوهش جهت گردآوري اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است که روايي آن مورد تاييد کارشناسان و پايايي آن با روش آلفاي کرونباخ 79% مورد تاييد قرار گرفته است. جهت تجزيه تحليل داده ها داده ها از نرم افزار اس پی اس و اسمارت پی ال اس استفاده شده است که تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه، در دو سطح تجزيه و تحليل توصيفي، و تجزيه و تحليل استنباطي، انجام گرفته است. یافته ها: طبق نتايج بدست آمده از تحليل هاي آماري کارآفرینی راهبردی، ذهنیت کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه، مدیریت استراتژیک منابع و بکارگیری خلاقیت و توسعه بر توسعه کارآفرینی اکوتوریسم تاثیر دارد.

کلمات کلیدی :
کارآفرینی راهبردی، کارآفرینی اکوتوریسیم، ذهنیت کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه