دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 72 - 86
نویسندگان : محمد رضا رازدار و محدثه نهوری *

چکیده :
اصول راهبری شرکتها نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت ایفا می کند و ارتباط مستقیمی بین اصول راهبری و عملکرد شرکت در بازارهای مالی توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. یکی از عناصر مرتبط با عملکرد شرکت، مبحث خود شیفتگی مدیران می باشد. در این تحقیق جهت اندازه گیری خوشیفتگی مدیران از پاداش نقدی مدیران تقسیم بر کل هزینه حقوق و دستمزد سال استفاده شده است و بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام معیارهای عملکرد مالی در نظر گرفته شده و جهت کیفیت حسابرسی اندازه حسابرس مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از نمونه ای شامل 192 شرکت از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1397 و با استفاده از مدل رگرسیون، نتایج تحقیق مبین این موضوع است ارتباط معنی داری بین خودشیفتگی مدیران و بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد. دیگر نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که اندازه حسابرس به عنوان کیفیت حسابرسی هیچ اثر معنی داری بر رابطه بین خودشیتگی مدیران و عملکرد مالی شرکتها ندارد.

کلمات کلیدی :
خودشیفتگی مدیران، کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس، عملکرد مالی.


مشاهده مقاله
212
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱