دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 1 - 16
نویسندگان : نازنین نگهدار * و محمود احمد شریف

چکیده :
هدف: . بررسی تاثیر درک فرصت های خارجی، جهت گیری تمایزگرایانه، انواع نواوری، شدت تحقیق و توسعه و تجربه تجارت بین المللی بر سرعت بین المللی شدن شرکتهای کوچک و متوسط بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع علی است. سطوح مدیریت و کارشناسان ارشد شرکت های تولیدی بخش سلامت شهرک صنعتی لیا به تعداد 234 که حجم نمونه 146 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPS بر S و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌ شده است. یافته ها: یافته‌‌های تحقیق حاکی از آن است که، دانش بازار خارجی، درک فرصت های خارجی، جهت گیری تمایزگرایانه، تعهد به نواوری و تجربه تجارت بین المللی بر سرعت بین المللی شدن تاثیر مثبت و معنی داری دارد. نتیجه گیری: هر چه شرکت ها از دانش بازار خارجی، درک فرصت های خارجی ،جهت گیری تمایزگرایانه، تعهد به نواوری و تجربه تجارت بین المللی بیشتری برخوردار باشند به موفقیت آنها در ورود به بازارهای بین المللی کمک شایانی می کند.

کلمات کلیدی :
رویکرد تمایزگرایانه، تعهد به نواوری، تجربه تجارت بین المللی، سرعت بین المللی شدن


مشاهده مقاله
192
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ مهر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۴ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲