تبین رابطه بین سازگاری درک محصول با تصویر برند و هزینه ها، نگرش، لذت و درک فضای فروشگاهی توسط مصرف کنندگان
تبین رابطه بین سازگاری درک محصول با تصویر برند و هزینه ها، نگرش، لذت و درک فضای فروشگاهی توسط مصرف کنندگان
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 70 - 60
نویسندگان : مراد کُردی * و پریا چگینی

چکیده :
هدف: تحقیق حاضر به‌منظور بررسی رابطه بین سازگاری درک محصول با تصویر برند و هزینه ها ، نگرش ، لذت و درک فضای فروشگاهی توسط مصرف کنندگان انجام‌گرفته است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری خریداران آنلاین محصولات در منطقه پنج شهرداری کرج که حجم نمونه 384 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به ‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: یافته‌های تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنی‌دار متغیر سازگاری درک محصول با تصویر برند بر هزینه کردن، نگرش مثبت نسبت به فضای فروشگاه، احساس لذت و ارزیابی مثبت مصرف‌کنندگان از فضای فروشگاهی دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنی داری بین همخوانی سازگاری درک محصول بر هزینه، نگرش، لذت، برانگیختگی و درک فضای فروشگاه است. در شرایط همخوانی قوی سازگاری بین درک محصول با تصویر برند واکنش ها مصرف کننده مثبت تر از شرایط همخوانی و کنترل ضعیف هستند.

واژگان کلیدی :
سازگاری درک محصول با تصویر برند، هزینه کردن، نگرش مثبت نسبت به فضای فروشگاه، احساس لذت و ارزیابی مثبت مصرف‌کنندگان از فضای فروشگاهی