دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 91 - 105
نویسندگان : نایف سعدیان زاد * و محمود بلوچ

چکیده :
امروزه اخلاق تجاری به دلیل نیاز به سودآوری و پایداری سازمانهای جهانی توجه گسترده ای را به خود جلب می کند. این مطالعه با هدف ارزیابی رابطه اخلاق تجاری و پایداری سازمان ، از طرح تحقیق اکتشافی استفاده کرده است. عناصری که بر اخلاق تجاری و پایداری سازمان تأثیر می گذارد شامل یکپارچگی ، حاکمیت خوب شرکت ها از جمله متغیرهای دیگر است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق کسب و کار بر پایداری شركت فولاد اکسین خوزستان است. از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علمی است. روش انجام پژوهش بصورت پیمایشی بوده که مهمترین مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب نرم¬افزارهای SPSS و Lisrel انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شركت فولاد اکسین خوزستان صنعت تولیداست. که حدود 650 نفر پرسنل دارد. برای نمونه گیری از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. نمونه مورد مطالعه ما 241 نفر می‌باشد. پرسش نامه بین 241 نفر توزیع شده و تعداد 198 تا از پرسش نامه ها بازگشت. اطلاعات بدست آمده از آنها توسط نرم افزار spss و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد، نانه اوگانانی، 2019 استفاده شده است نتایج بیانگر این است که اخلاق کسب و کار(صداقت، مسئولیت اجتماعی اخلاقی شرکت، حاکمیت اجتماعی محیط زیست، حاکمیت شرکت خوب) بر پایداری شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد و باعث سودآوری ثابت و مثبت می شود.

کلمات کلیدی :
اخلاق کسب و کار، پایداری سازمان، شرکت فولاد اکسین


مشاهده مقاله
175
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۸ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳