دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 50 - 58
نویسندگان : علیرضا کرمی نیک *

چکیده :
در این پژوهش به بررسی بهترین روش بازاریابی اثرگذار بر روی رفتار مصرف کنندگان دستمال کاغذی (مطالعه موردی: دستمال کاغذی تنو) در بازار ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مصرف‏کنندگان نهایی دستمال کاغذی تنو در شهر تهران هستند که با توجه به تعداد بالای جامعه، حجم جامعه نامحدود فرض شده است.در این پژوهش حجم نمونه، از طریق فرمول جامعه نامحدود کوکران، 385 معین شده است.در تحقیق حاضر سنجش میدانی متغیرهای پژوهش از طریق پرسشنامه‏ انجام شده است. روایی پرسشنامه از طریق شیوه اعتبار صوری و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ (0.78) تأیید شده است. به جهت تجزیه و تحلیل فرضیات نیز از آزمون‏های همبستگی و رگرسیون در نرم‏افزار SPSS استفاده شد. بر اساس مدل پژوهش، پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل آماری انجام شده، تمامی فرضیه‏ها به اثبات رسیدند. بر اساس بررسی انجام شده و نتایج فرضیه‏ها، می‏توان نتیجه گرفته که فعالیت‏های بازاریابی و مؤلفه‏های آن (گرایش به مشتری، گرایش به ارتباطات، افشای متقابل و ویژگی‏های کارکنان) بر روی رفتار مصرف کنندگان دستمال کاغذی در بازار ایران اثرگذار است.

کلمات کلیدی :
بازاریابی، رفتار مصرف کننده، دستمال کاغذی، استراتژی بازاریابی، مزایای رقابتی


مشاهده مقاله
87
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ آذر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۸ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳