توسعه مدل ریاضی دو هدفه مساله مکان یابی- مسیریابی وسایل نقلیه با هدف کاهش هزینه های جمع آوری و دفع پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان شاهین شهر)
توسعه مدل ریاضی دو هدفه مساله مکان یابی- مسیریابی وسایل نقلیه با هدف کاهش هزینه های جمع آوری و دفع پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان شاهین شهر)
دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 58 - 30
نویسندگان : سهیل دوانی *

چکیده :
هدف: با توجه به گسترش شهر نشيني و افزايش جمعيت در شهرستان شاهین شهر، موضوع مديريت بهينه ي پسماند ها به يکي از مهمترين مسایل مديريت شهري تبديل شده است در صورتي كه اين زباله ها به درستي مديريت نشوند تعادل محيط زيست را به شدت تهديد مي كند. برنامه ريزي براي انتخاب محل دفن مناسب و بهداشتي از مهمترين ضرورت هاي نظام برنامه ريزي و توسعه پايدار است. روش: با در نظر گرفتن اهميت فاكتورهايي مانند انتخاب مناسب ترين مکان دفن و حداقل كردن هزينه ها، پژوهش حاضر به ارایه يک مدل رياضي چند هدفه مکان يابي- مسير يابي گسسته تصميم و ارایه راه حل بهينه پرداخته است. برای اعتبارسنجی مدل ریاضی پیشنهادی از روش دقیق گمز استفاده شده، که نتایج حاصل از حل مسایل تولیدی اعتبار مدل را اثبات می کند. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که پس از پیاده سازی کد گمز، هزینه مسیریابی و مکان یابی 1000806 گزارش گردید که موجب صرفه جویی چشمگیری در هزینه ها گردیده است چرا که قبل از این کار پژوهشی هزینه مسیریابی و مکان یابی میزان 2170649 بوده که تقریبا به نصف تقلیل یافته است. نتیجه گیری: در این مقاله با توجه به محدوديت هاي اقتصادي و امکان پذیر نبودن بازیافت تمام زباله ها به توسعه مدل ریاضی دو هدفه مساله مکان یابی – مسیریابی وسایل نقلیه با هدف کاهش هزینه های جمع آوری و دفع پسماندهای شهری و دفن زباله هاي شهري در شرکت مدیریت پسماند شهرستان شاهین شهر پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :
مسیریابی-مکان‌یابی، دفع پسماندهای شهری، مکان یابی سبز، مسیر یابی سبز.