تاثیر بازاریابی سبز بر عملکرد شرکت کارت اعتباری ایران کیش در سطح بین الملل
تاثیر بازاریابی سبز بر عملکرد شرکت کارت اعتباری ایران کیش در سطح بین الملل
دوره 2، شماره 5، زمستان 99، صفحه 67 - 51
نویسندگان : علی نظری * و محمدابراهیم اسماعیلی

چکیده :
پژوهش حاضر به بررسي تاثیر بازاریابی سبز بر عملکرد شرکت کارت اعتباری ایران کیش در سطح بین الملل مي‌پردازد. در این پژوهش برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌اي استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه 120 نفر می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار گرد آوری اطلاعات بر اساس پرسشنامه (پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد CSR بر وفاداری مشتری ) می‌باشد. مقیاس اندازه گیری آن طیف لیکرت 5 تایی (کاملاً مخالفم، مخالفم، تاحدودی، موافقم، کاملاً موافقم) می‌باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه 88/0 درصد گزارش گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه18استفاده شده است. جهت بررسی فرضیه‌های تحقیق از روش‌های آمار توصیفی ( گزارش فراوانی‌ها، تمایل مرکزی و پراکندگی) و آمار استنباطی ( گزارش آزمون فیشر آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی) استفاده شده است. در این پژوهش 31نفر خانم و 62نفر آقا مورد مطالعه قرار گرفتند، که نتایج نشان داد؛ بیشتر کارکنان این شرکت 83نفر(21/90درصد) از تحصیلات لیسانس و به بالا هستند. بیشتر کارکنان متاهل هستند. وضعیت اقتصادی بیشتر کارکنان در حد متوسط و بالاتر(2تا بالای 4 میلیون تومان77نفر(7/83درصد)) قرار دارد. کمترین سن ( 21 )و بیشترین سن آنها (58)با میانگین(18/34)و واریانس سنی (372/66) است.ضریب همبستگی محیط زیست سبز و اصول اخلاقی، ضریب همبستگی مشتری مداری و اصول اخلاقی ، ضریب همبستگی اصول اخلاقی و کمکهای بشر دوستانه و ضریب همبستگی کمکهای بشر دوستانه و وفاداری مشتری هر چند که رابطه ضعیفی را نشان می‌دهد، با اینحال در سطح 05/0 معنادار می‌باشد. بین عناصر آميخته بازاريابي سبز و وفاداری مشتری ، بین ترویج سبز و وفاداری مشتری‌، بین توزیع سبز و وفاداری مشتری و بین میزان بازاریابی سبز و رقابت میان شرکتهای دیگر تفاوت معناداری وجود دارد. عناصر آميخته بازاريابي سبز و وفاداری مشتری ، ترویج سبز و وفاداری مشتری‌، توزیع سبز و وفاداری مشتری و میزان بازاریابی سبز و رقابت میان شرکتهای دیگر تفاوت معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
بازاریابی سبز، مشتری مداری، اصول اخلاقی، قیمت سبز، ترویج سبز، توزیع سبز و وفاداری مشتری