دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 1 - 15
نویسندگان : بتول قهرمانی *

چکیده :
هدف: تاثیر خلاء نهاد داخلی،عدم قطعیت بازار خارجی،رقابت بازار خارجی و ویژگی محصول بر حوزه بین المللی سازی با نقش میانجی ریسک پلتفرم دیجیتال و تعدیلی جهت گیری کارآفرینی بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت شرکتهای دانش بنیان فناوری اطلاعات در پارک فناوری پردیس تهران که حجم نمونه 126 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart3 استفاده‌ شده است. یافته ها: ریسک پلت فرم دیجیتال باعث کاهش دامنه بین المللی شدن سرمایه‌گذاری‌های جدید بین‌المللی می شود. با این حال، اثر منفی با جهت گیری کارآفرینی سرمایه‌گذاری‌های جدید بین‌المللی کاهش می یابد. نتیجه گیری: محرک های خلاء نهاد داخلی،عدم قطعیت بازار خارجی،رقابت بازار خارجی و ویژگی محصول بر حوزه بین المللی سازی برای پشتیبانی و کاهش ریسک پلت فرم دیجیتال پشتیبانی ضروری است.

کلمات کلیدی :
خلاء نهاد داخلی، عدم قطعیت بازار خارجی، رقابت بازار خارجی، ویژگی محصول، حوزه بین المللی سازی


مشاهده مقاله
173
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۱ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۷ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲