دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحات 59 - 39
نویسندگان : امیر ترکیان ولاشانی * و محسن چشم براه و صادق شهبازی

چکیده :
وجود چالش ها و دغدغه های مختلف مدیران پروژه های تحقیقاتی مانند حفظ انگیزه های تیم پروژه، انجام مطالعات امکان سنجی دقیق، مدیریت اثربخش تعارضات و مدیریت عدم قطعیت ها، لزوم تدوین و استقرار الگویی جهت مدیریت اثربخش پروژه ها را تشدید می کند. در این مقاله، با بررسی برخی از پژوهش های موجود در پیشینه، مصاحبه با خبرگان و تدوین و توزیع پرسشنامه به جمع آوری داده های مرتبط و تحلیل شرایط ویژه دانشگاه مورد مطالعه و سنخیت پروژه های آن و نیز، دغدغه های مدیران پروژه های تحقیقاتی و توجه به مقبولیت، جامعیت و گستردگی کاربرد، از استاندارد PMBOK 2017 به عنوان استاندارد محوری پژوهش، و از استانداردهای PRINCE2 و ISO 21500 جهت تکمیل متدولوژی، استفاده شده است. با جمع بندی موارد یاد شده، الگویی جامع به همراه زیرالگوهای آن بر مبنای فرآیندهای ورودی، فرآیند عملیاتی و خروجی برای هر یک حاصل شده که ماتریس های نگاشت گروه فرآیندی نشانگر آن است که الگوی پیشنهادی، تمامی دغدغه های مد نظر و کلیه زیرحوزه های دانشی استاندارد PMBOK را پوشش می دهد. علاوه بر حصول اطمینان پوشش الگو مبتنی بر ماتریس های نگاشت گروه فرآیندی، با پیاده سازی الگوی پیشنهادی در یکی از پروژه های تحقیقاتی دانشکده مهندسی صنایع، الگوی ارایه شده از دیدگاه خبرگان نیز مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
مدیریت پروژه، استاندارد، پروژه تحقیقاتی، مدل، PMBOK.