دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 17 - 46
نویسندگان : سید کامران یگانگی * و خدیجه کریمی ارقینی و نوید اسودی

چکیده :
رویکردی برای تجزیه و تحلیل پتانسیل یک شرکت، که به عنوان توانایی شرکت برای ارائه کالا یا (و) خدمات برای عرضه به بازار تحت محدودیت‌های تحمیل شده توسط یک محیط تجاری که شرکت در آن فعالیت می‌کند، درک می‌شود. این رویکرد مبتنی بر استفاده از نابرابری ‌های خطی و به طور کلی متغیرهای ترکیبی در مدل ‌سازی این توانایی برای طیف گسترده‌ای از شرکت‌های صنعتی، حمل‌ونقل، کشاورزی و سایر انواع شرکت‌ها است و به فرد اجازه می‌دهد تا مشکلات تحلیل پتانسیل یک شرکت را به عنوان برنامه‌ ریزی خطی فرموله کند. مشکلات یا مسائل برنامه نویسی مختلط با محدودیت های خطی. این مقاله به کاربرد پژوهش عملیاتی در تجزیه و تحلیل پتانسیل یک بنگاه اقتصادی می پردازد.

کلمات کلیدی :
پژوهش عملیاتی، پتانسیل، بنگاه اقتصادی


مشاهده مقاله
185
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۳ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲