تاثیر بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت بر چابکی زنجیره تامین در شرکت های کوچک و متوسط
تاثیر بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت بر چابکی زنجیره تامین در شرکت های کوچک و متوسط
دوره 2، شماره 2، بهار 99، صفحه 22 - 40
نویسندگان : صمد شفق * و وحیده دائمی

چکیده :
تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمان ها را با چالش های مختلفی روبه رو کرده است و تحت این شرایط سازمان ها برای موفقیت و مزیت رقابتی نیاز به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین از فرصت های ایجاد شده دارند. سیستم های اطلاعات مدیریت یکی از این ابزارها است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر چابکی زنجیره تامین در شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان البرز است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنایع غذایی استان البرز است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده افراد انتخاب و پرسشنامه های مربوط به متغیرهای سیستم اطلاعات مدیریت و چابکی زنجیره تامین جمع آوری گردید. پس از مشخص شدن ابعاد مورد نظر در پژوهش و تعیین فرضیات، با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار SMART PLS داده ها تحلیل و در نهایت نتایج ارائه گردید. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریتی بر چابکی زنجیره تامین (درک تغییرات بازار: ضریب مسیر 835/0 و پاسخگویی به تغییرات بازار: ضریب مسیر 812/0) تاثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی :
زنجیره تامین، چابکی زنجیره تامین، سیستم اطلاعات مدیریت