دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 121 - 130
نویسندگان : علی نمازی و سعید نورایمانی و مریم حسینی صفت *

چکیده :
بودجه به عنوان بیان مالی عملیات دولت مهمترین سند دولتی است که دستگاه هاي اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه اي توسعه کشور و انجام دادن اثربخش وظایف خود یاري می رساند. نظام بودجه ریزي عملیاتی با هدف نتیجه محوري این سند مالی تلاش می کند تا با پیوند اعتبارات بودجه اي به نتایج اقدامات دولت به اهداف صرفه جویی، شفافیت، کارایی و اثربخشی بودجه دست یابد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی چالش های بودجه ریزی عملیاتی به روش مروری برمبنای مطالعات می باشد. بررسی ها نشان می دهد عوامل زمینه ای، رفتاری و عوامل ساختاری به عنوان موانع اجراي بودجه ریزي عملیاتی در سازمان هاي مختلف مورد تایید قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
بودجه ریزی عملیاتی،.عوامل زمینه ای، عوامل رفتاری، عوامل ساختاری


مشاهده مقاله
177
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲