دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 74 - 86
نویسندگان : فاطمه جهان دار و ، حمیدرضا وزیری گهر *

چکیده :
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شبکه های SME و عملکرد بین المللی اجرا شد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش توصیفی با طرح همبستگی و رویکرد تحلیل مسیر اجرا شد. جامعه هدف سرپرستان و کارشناسان بازاریابی بین المللی شرکت های صادراتی کوچک تا متوسط شهرک های صنعتی شهر گرمسار بود که در سال های 1396 لغایت 1399 فعالیت صادراتی داشته اند که با استفاده از فرمول کوکران، 87 نفر از آن ها به روش دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته برای سنجش شبکه سازی و پرسشنامه استاندارد عملکرد بین المللی EXPERF (زو، تیلور و اسلند، 1998) بود. از تحلیل مسیر و نرم افزارهای SPSS 26 و PLS 3.2 برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج یافته ها نشان داد که شبکه سازی (684/0=β)، شبکه-های پروژه ای (441/0=β)، شبکه های یادگیری حرفه ای (397/0=β)، شبکه های علمی کشور (450/0=β)، شبکه های دانشی (481/0=β)، شبکه های تجاری (492/0=β) و شبکه های اجتماعی (606/0=β) بر عملکرد بین المللی شرکت های کوچک و متوسط تاثیر دارد (05/0>P). نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش شبکه سازی می تواند زمینه لازم برای بهبود عملکرد شرکت های صادر کننده ایرانی در بازارهای بین المللی را فراهم نماید.

کلمات کلیدی :
شبکه سازی، عملکرد بین المللی، شرکت های کوچک و متوسط، شهرک صنعتی گرمسار.


مشاهده مقاله
144
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۰ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱